Rosh Hashanah
 
Sunday, September 25
Evening Service 6:30 pm
 
Monday, September 26
Morning Services 9:30 am
Children's Service 11:00 am - 1:00 pm
Shofar Sounding 11:45 am
Tashlich @ Roslyn Duck Pond 5:00 pm
Evening Service 6:30 pm
 
Tuesday, September 27
Morning Services 9:30 am
Children's Service 11:00 am - 1:00 pm
Shofar Sounding 11:45 am
Evening Service 6:30 pm
Yom Kippur
 
Tuesday, October 4
Kol Nidrei Service 6:15 pm
Children's Service 6:45 - 7:45 pm
 
Wednesday, October 5
Morning Service 9:30 am
Children's Service 11:00 am - 1:00 pm
Mincha and Ne'ilah Closing Service 5:00 pm
Shofar Blowing 7:10 pm